Implementation of European Union structural and cohesion policy after 2020

Authors

  • Mária Petriková Department of Political Science, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Keywords:

cohesion, European Union, programming period 2021-2027, legislative

Abstract

Structural and cohesion policy is one of the European Union’s main instruments for implementing one of its main principles, and that is solidarity between the more economically developed regions and those which are lagging behind in economic and social terms. Reducing regional disparities in the European Union is achieved through individual instruments, the most important of which are the structural funds. The preparation of legislation and conditions for the new programming period 2021-2027 is currently being intensively negotiated at the level of the European Commission and the Member States. These processes are affected by the fact that the European Union is currently facing many new challenges that affect the setting of priorities as well as the new multiannual financial framework. Cohesion policy is the European Union’s most powerful investment tool and currently accounts for one-third of the EU budget but cuts proposed by the Commission for the years 2021-2017 would reduce its share considerably.

References

BACHTLER, J. EU Cohesion Policy. Reassessing Performance and Direction. London: Routledge, 2016. 344 p. ISBN 978-1-138224-64 -3.

BACHTLER, J., MCMASTER, I. EU Cohesion policy and the role of the regions: investigating the influence of Structural Funds in the new member states. In: Environment and Planning C Government and Policy, 26(2):398-427, ISSN 1472-3425.

BARCA, F. Agenda for a reformed cohesion policy. European Commission: DG Regio. April 2009.

DOBRÍK, M., RÝSOVÁ, L. Implementácia štrukturálnej a kohéznej politiky Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky v období 2004 - 2014 a finančná perspektíva 2020. In: TEREM P., LENČ M. Desať rokov Slovenskej republiky v Európskej únii: zborník vedeckých prác- 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2014. p. 93-102. ISBN 978-80-557-0816-4.

ĎUREJE, M., IMROVIČ, M., MARENČÁKOVÁ, T. Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva In: Zborník študentskej vedeckej konferencie pri príležitosti 50. výročia podpísania Rímskej zmluvy / NOVÁČKOVÁ, D., ŠIMKOVÁ S., Paulína Stachová – Bratislava : [Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku], 2007. - ISBN 978-80-969241-3-4, S. 60-65.

EUROPEAN COMMISSION. Regional Development and Cohesion Policy beyond 2020. [online] Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_3866

EUROPEAN COMMISSION. New Cohesion Policy. [online] Available at: https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/2021_2027/

EUROPEAN COMMISSION. Common provisions – Proposal for a Regulation COM(2018) 375 and annexes. [online] Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN

EUROPEAN COMMISSION. ERDF and Cohesion Funds – Proposal for a Regulation COM(2018) 372 and annexes. [online] Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A372%3AFIN

EUROPEAN COMMISSION. Specific provisions for territorial cooperation – Proposal for a Regulation COM(2018) 374. [online] Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A374%3AFIN

EUROPEAN COMMISSION. Cross-border Mechanism – Proposal for a Regulation COM (2018) 373. Impact assessment on ERDF and Cohesion Fund proposals SWD (2018) 283. [online] Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A283%3AFIN

EUROPEAN COMMITTEE OF THE REGIONS. EU Budget 2021-2027: cuts to regional funds will weaken Europe‘s future, warns EU-wide coalition. [online] Available at: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EUBudget-2021-2027-cuts-to-regional-funds-will-weaken-Europes-future.aspx

IMROVIČ, M., KOVÁČIK, V. Vplyv implementácie fondov Európskej únie v krajinách Vyšehradskej štvorky v programovom období 2007-2013. In: Budoucnost Evropské unie - mezi vizemi a realitou BÍLÝ, J. a kol. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. - ISBN 978-80-7556-044-5, p. 28-36.

KOVÁČIK, V. Implementácia Operačného programu Vzdelávanie v kontexte vzdelávacej politiky Slovenskej republiky. Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. 192 p. ISBN 978-80-8105-983-4.

KOVÁČIK, V. 2018. Impacts of the implementation of the European Union funds in the Czech Republic in the programming period 2007- 2013 in selected areas. In: Forum of foreign languages, politology and international relations, Vol. 10, no. 2 (2018), p. 53-60. ISSN 1337-9321.

KOVÁČIK, V., ČAJKA, P. Vplyv štrukturálnych fondov Európskej únie na opatrenia aktívnej politiky trhu práce v programovom období 2007 – 2013. In: Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Vol. 14, no. 3 (2019), p. 53-69, ISSN 1337-0715.

KOVÁČIK, V. The contribution of structural funds for the building and development of the research infrastructure in the Slovak Republic. In: University Review. Vol. 14, no. 2 (2020), p. 46-56 ISSN 1337-6047.

KOVÁČIK, V., IMROVIČ, M. Politika súdržnosti v Európskej únii po roku 2020 v kontexte priorít Slovenskej republiky. In: Demokracie a postdemokracie v Evropské unii - aktuální náměty a možná východiska

BÍLÝ, J. a kol. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. - ISBN 978-80-7556-066-7, p. 22-30.

TVRDOŇ, J., HAMALOVÁ, M., ŽÁRSKA, E. Regionálny rozvoj. Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava, 126 p. ISBN 80-225-0671-0.

VANHOVE, N. 1999. Regional Policy: An European approach. New York: Routlege. 1999. 632 p. ISBN 978-1-138-33033-7.

Published

2020-07-01

How to Cite

Petriková, M. (2020). Implementation of European Union structural and cohesion policy after 2020. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration, 7(1). Retrieved from https://sjpppa.fsvucm.sk/index.php/journal/article/view/100