Current Issue No. 2/2018

Articles
HORVÁTH, Peter – MACHYNIAK, Ján: 2018 Municipal Elections in Trnava Region
LABANCZ, Andrea: Eu: Crisis Management Trends in the Digital Age
MITAĽ, Ondrej: Normative Aspect of Public Administration Ethics
VOGELOVÁ, Markéta – CHALOUPKA, Radek – ABRHÁM, Josef: Potential of New Data Sources in Tourism

Reviews
IMROVIČ, Michal: Murray – Svidroňová, Mária: Non-governmen-tal non-profit organizations –  bearers of public service innovation
KRÁL, Rastislav: Žofčinová, Vladimíra: Specific Categories of Employees

Full view of no. 2/2018

No. 1/2018

Articles
ĐORĐEVIĆ, Snežana – DINIĆ Milena: Gentrification as a Global Urban Strategy – Is there an alternative?
IGLIAR, Rastislav: The Territorial Capital of the New Member States in the Context of EU Integration
IMROVIČ, Michal – NEMEC, Peter: Access to Information as one of the Means of Fight Against Corruption in Public Administration in Slovak Republic
PETRÁNIKOVÁ, Simona: Acquisition of Arrears on Local Taxes

Reviews
Butoracová – Šindleryová, Ivana: Halachová, Magdaléna – Rovenská, Denisa: Virtuálne a reálne prostredie dospievajúceho
MIKUŠ, Dalibor: Kbílý, Jiří et al. : The European Union at the Crossroads: Challenges and Risks

Full view of no. 1/2018

No. 2/2017

Articles
FEJES, Zsuzsanna: Current trends in public administration in european territorial cooperation in Hungary
HENCOVSKÁ, Mária: Is criminal-law protection of the preparation and holding elections necessary?
JANKUROVÁ, Andrea: Social policies of selected countries and their changes
KANCIK-KOŁTUN, Ewelina: Elections and functioning of higher local government units in Poland and Slovakia

Reviews
HORVÁTH, Peter: Novotný, Vladimír a kol.: Veřejná správa v zemích Višegrádské čtyřky
MACHYNIAKOVÁ, Lenka: Konečný Stanislav, Jaroslava Szüdi, Gábor Szüdi. Social services within the competence of municipalities – institutional development in Slovakia

Full view of no. 2/2017

No. 1/2017

Articles
MITRĘGA, Adrian: Auxiliary and Consulting Bodies of the Polish Ministry of Energy after 2015
FEKETE, Sándor – FAZEKAS, Csaba: Change of the Local Self-Governments’ Sovereignty in Hungary
SOÓS, Edit: Paradigm Shift in Public Administration in Hungary. The Magyary Zoltán Public Policy Programme
PALÚŠ, Igor: Participation of Representatives of Municipal Representation in Exercising of Municipal Self-Government
ŠRAMEL, Bystrík: Metamorphoses of Prosecutorial Supervision Over Public Administration

Reviews
HORVÁTH, Peter: Malast, J.: Teoretická východiska obecné samosprávy v České republice
KNEŽOVÁ, Jana: Konečný, S.: Verejná správa v členských štátoch Európskej únie

View Full Version of no. 1/2017

No. 2/2016

Articles
BARDOVIČ, Jakub: Politické strany – pragmatický aktér v procese tvorby politiky?
IMROVIČ, Michal: Participation at the municipal level and social networks
KARASOVÁ, Júlia: Uplatňovanie štátnej environmentálnej politiky
MITAĽ, Ondrej: Zohľadňovanie etických princípov v podmienkach územnej samosprávy na Slovensku
SZABARIOVÁ, Gabriela: Identita západu a kríza liberálnej demokracie

Reviews
HORVÁTH, Peter: Palúš, I. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky

View Full Version of no. 2/2016

No. 1/2016

Articles
ANDACKÝ, Andrej – GREGUŠKA, Michal: Premeny komunálnej politiky po roku 1990 v meste Senec
DUJIČOVÁ, Miroslava: Oblasť školstva ako súčasť predvolebných programov politických strán kandidujúcich v parlamentných voľbách v roku 2016
KOVÁČIK, Vladimír: Flexicurity
LUKÁČ, Peter: Efektívne riadenie ľudských zdrojov v štátnej správe
MELAS, Vladimír: Význam inovácií v 21. storočí

Reviews
DAŠKO, Martin: Potůček, M. a kol.: Veřejná politika

View Full Version of no. 1/2016.

No. 2/2015

Articles
KONEČNÝ, Stanislav: K typológii systémov verejnej správy v štátoch Európskej únie
LUKÁČ, Michal – FÍBOVÁ, Mária: Komunikačný audit internej komunikácie vo verejnej správe spoločnosti
BOBÁKOVÁ, Viktória: Zadlžovanie regionálnej samosprávy
HRUŠOVSKÝ, Marek: Vývojové tendencie regionálnych volieb na príklade oravských volebných obvodov. Krem politických strán, bude osud podniku považuje za spojený s online casino.
VRBINČÍK, Marek: Kreovanie a podoba župného zákona v kontexte presadzovania záujmov politických strán
NEMEC, Peter: Štúdia dobrej praxe vo verejnej politike na Slovensku na príklade obce Dobrá Niva – víťaza súťaže Dedina roka 2009

Reviews
BORÁROSOVÁ, Ingrid: Říchová, B. a kol.: Analýza politiky a političtí aktéři. Možnosti a limity aplikace teorií v příkladech
SOCHOROVÁ, Mahuliena: Kováčová, E.: Teória a prax verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky

View Full Version of no 2/2015.

No. 1/2015

Articles
CÍBIK, Lukáš: Decentralizácia moci ako neuniformný proces
ĎUREJE, Michal: Sociálne zmeny v kontexte desekularizácie spoločnosti
JEŽEK, Jíří: Specifika městského marketingu a problémy s jeho politickým prosazením
ČÁKY, Milan – KARABOVÁ, Denisa: Politika euroskepticizmu Veľkej Británie a jej predpokladané dôsledky pre britskú spoločnosť
KUBICKI, Radosław: European Manifesto of the Civic Platform in the 2014 European Parliamentary Election
MELUŠ, Matúš: Devolúcia – exkluzívny model verejnej správy vo Veľkej Británii

Reviews
BRIX, Richard: Sloboda, D.: Slovensko. Kraje alebo župy?
JUHÁS, Pavol: Spáč, P. – Sloboda, D.: Municipalizácia, volebný systém a možnosti participácie v miestnej samospráve na Slovensku

View Full Version of no. 1/2015.

No. 4/2014

Study
FABOK, Jaroslav: Nové formy verejnosti
KNAIFL, Oldřich – PAVELKOVÁ, Jaroslava: Management sociálního podnikání v podmínkách ekonomické krize
ŠIMO, Dušan – LUKÁČ, Michal – TRNKOVÁ, Ľubica: Prieskum názorovej hladiny voličov ku komunálnym voľbám v Trnavskom kraji v roku 2014

Articles
JIRÁSKOVÁ, Soňa: Analýza úrovne spoločensky zodpovedného správania štátnej vysokej vojenskej školy
MAREŠ, David: Likvidita a solventnost
SOCHOROVÁ, Mahuliena: Inštitucionálne ukotvenie regionálnej politiky Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky

Reviews
BOBÁK, Martin: Mareš, M. – Výborný, Š.: Militantní demokracie ve střední Evropě
GARAJ, Michal: Fiala, V.: Vliv politických aktérů na fungování veřejné správy a veřejné politiky

View Full Version of no. 4/2014.

No. 3/2014

Study
SLEZIAK, Ján: Škandinávska amalgamizácia a koncentrácia územnej samosprávy ako inšpirácia pre fragmentované systémy verejnej správy
ŠVIKRUHA, MARTIN: Význam reformy jednotiek územnej samosprávy na Slovensku
URBÁNKOVÁ, Zuzana: Optimalizácia počtu zamestnancov ako nástroj efektivity riadenia ľudského kapitálu

Articles
BRIX, Richard: Nedokončená reforma miestnej samosprávy a jej perspektíva
ĎUREJE, Michal: Vznik štátu a vplyv sacrum na vývoj štátu
IMROVIČ, Michal: Participácia ako nástroj mládežníckej politiky

Reviews
VRBINČÍK, Marek: Čáky, M.: Čínske súvislosti ( O politickom vývoji k modernizujúcej sa Číne )
HILBERT, Hubert: Informácia o zriadení Katedry udržateľného rozvoja FSV UCM so sídlom v Banskej Štiavnici

View Full Version of no. 3/2014.