Aktuálne číslo 1/2016

Články
ANDACKÝ, Andrej – GREGUŠKA, Michal: Premeny komunálnej politiky po roku 1990 v meste Senec
DUJIČOVÁ, Miroslava: Oblasť školstva ako súčasť predvolebných programov politických strán kandidujúcich v parlamentných voľbách v roku 2016
KOVÁČIK, Vladimír: Flexicurity
LUKÁČ, Peter: Efektívne riadenie ľudských zdrojov v štátnej správe
MELAS, Vladimír: Význam inovácií v 21. storočí

Recenzie
DAŠKO, Martin: Potůček, M. a kol.: Veřejná politika

Zobrazenie plnej verzie čísla 1/2016.

č. 2/2015

Články
KONEČNÝ, Stanislav: K typológii systémov verejnej správy v štátoch Európskej únie
LUKÁČ, Michal – FÍBOVÁ, Mária: Komunikačný audit internej komunikácie vo verejnej správe spoločnosti
BOBÁKOVÁ, Viktória: Zadlžovanie regionálnej samosprávy
HRUŠOVSKÝ, Marek: Vývojové tendencie regionálnych volieb na príklade oravských volebných obvodov
VRBINČÍK, Marek: Kreovanie a podoba župného zákona v kontexte presadzovania záujmov politických strán
NEMEC, Peter: Štúdia dobrej praxe vo verejnej politike na Slovensku na príklade obce Dobrá Niva – víťaza súťaže Dedina roka 2009

Recenzie
BORÁROSOVÁ, Ingrid: Říchová, B. a kol.: Analýza politiky a političtí aktéři. Možnosti a limity aplikace teorií v příkladech
SOCHOROVÁ, Mahuliena: Kováčová, E.: Teória a prax verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky

Zobrazenie plnej verzie čísla 2/2015.

č. 1/2015

Články
CÍBIK, Lukáš: Decentralizácia moci ako neuniformný proces
ĎUREJE, Michal: Sociálne zmeny v kontexte desekularizácie spoločnosti
JEŽEK, Jíří: Specifika městského marketingu a problémy s jeho politickým prosazením
ČÁKY, Milan – KARABOVÁ, Denisa: Politika euroskepticizmu Veľkej Británie a jej predpokladané dôsledky pre britskú spoločnosť
KUBICKI, Radosław: European Manifesto of the Civic Platform in the 2014 European Parliamentary Election
MELUŠ, Matúš: Devolúcia – exkluzívny model verejnej správy vo Veľkej Británii

Recenzie
BRIX, Richard: Sloboda, D.: Slovensko. Kraje alebo župy?
JUHÁS, Pavol: Spáč, P. – Sloboda, D.: Municipalizácia, volebný systém a možnosti participácie v miestnej samospráve na Slovensku

Zobrazenie plnej verzie čísla 1/2015.

č. 4/2014

Štúdie
FABOK, Jaroslav: Nové formy verejnosti
KNAIFL, Oldřich – PAVELKOVÁ, Jaroslava: Management sociálního podnikání v podmínkách ekonomické krize
ŠIMO, Dušan – LUKÁČ, Michal – TRNKOVÁ, Ľubica: Prieskum názorovej hladiny voličov ku komunálnym voľbám v Trnavskom kraji v roku 2014

Odborné články
JIRÁSKOVÁ, Soňa: Analýza úrovne spoločensky zodpovedného správania štátnej vysokej vojenskej školy
MAREŠ, David: Likvidita a solventnost
SOCHOROVÁ, Mahuliena: Inštitucionálne ukotvenie regionálnej politiky Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky

Recenzie
BOBÁK, Martin: Mareš, M. – Výborný, Š.: Militantní demokracie ve střední Evropě
GARAJ, Michal: Fiala, V.: Vliv politických aktérů na fungování veřejné správy a veřejné politiky

Zobrazenie plnej verzie čísla 4/2014.

č. 3/2014

 Štúdie
SLEZIAK, Ján: Škandinávska amalgamizácia a koncentrácia územnej samosprávy ako inšpirácia pre fragmentované systémy verejnej správy
ŠVIKRUHA, MARTIN: Význam reformy jednotiek územnej samosprávy na Slovensku
URBÁNKOVÁ, Zuzana: Optimalizácia počtu zamestnancov ako nástroj efektivity riadenia ľudského kapitálu

Odborné články
BRIX, Richard: Nedokončená reforma miestnej samosprávy a jej perspektíva
ĎUREJE, Michal: Vznik štátu a vplyv sacrum na vývoj štátu
IMROVIČ, Michal: Participácia ako nástroj mládežníckej politiky

Recenzie
VRBINČÍK, Marek: Čáky, M.: Čínske súvislosti ( O politickom vývoji k modernizujúcej sa Číne )
HILBERT, Hubert: Informácia o zriadení Katedry udržateľného rozvoja FSV UCM so sídlom v Banskej Štiavnici

Zobrazenie plnej verzie čísla 3/2014.

 

č. 2/2014

Obsah

Štúdie

DOLNÝ, Branislav: Výsledky volieb do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 2013: Neúspech Smeru-SD ako trest voličov alebo volebného systému?                                           KUBICKI, Radosław: The 2010 Local Government Election in Polish Voivodeships which Border with Slovakia                                                                                                                               POLAKEVIČOVÁ, Ivana – LINCÉNYI, Marcel: Percpecia politických bilboardov slovenskými voličmi z aspektu Genderovej diferenciácie vo volebnej kampani vyššieho územného celku v Bratislavskom kraji v roku 2013

Odborné články

HORVÁTH, Peter – MACHYNIAK, Ján: Prezidentské voľby 2014 na Slovensku                            SEKAN, Filip: Vplyv rozširovania EÚ na európsku regionálnu politiku                                          ŠEBÍK, Karol: Kompetenčné konflikty v obecnej samospráve (legislatíva a prax)

Recenzie

CÍBIK, Lukáš: Duková, I. – Duka, M. – Kohoutová, I.: Sociální politika                                              MIKUŠ, Dalibor: Růžička, V. : Politika a médiá v konzumní společnosti

Zobrazenie plnej verzie čísla 2/2014.

č. 1/2014

Obsah

Príhovor

Štúdie

JEŽEK, Jíří: Strategické plánování rozvoje měst a regionů z evropské perspektivy: vývoj, koncepce, problémy                                                                                                                                             MASLEN, Michal: Právo účasti na správe verejných vecí v podmienkach územnej samosprávy PAVELKOVÁ, Jaroslava: Finanční gramotnost

Odborné články

CALETKA, Stanislav: Krajské volby v České republice                                                                             HORVAT, Matej: Niekoľko poznámok k zániku mandátu poslanca zastupiteľstva                  ŠRAMEL, Bystrík: Pôsobnosť prokuratúry SR v kontexte volieb do orgánov samosprávnych krajov                                                                                                                                                     TEKELI, Jozef: Volebné obdobie verzus funkčné obdobie volených obecných funkcionárov

Recenzie

HRUŠOVSKÝ, Marek: Trafiałek, E.: Polityka społeczno-gospo-darcza. Wybrane problemy i zadania                                                                                                                                                      JUZA, Peter: Сыдыков Е. Б.: Лев Гумилев: энциклопедия

Zobrazenie plnej verzie čísla 1/2014.