Is criminal-law protection of the preparation and holding elections necessary?

Authors

  • Mária Hencovská Department of Public-Law Disciplines, Faculty od Public Administration, Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Keywords:

ultima ratio, elections, obstruction, preparation of elections, holding of elections, electoral fraud

Abstract

The paper contains a scientific (doctrinal) interpretation of criminal-law provisions, which are to protect the preparation and holding the elections, referendum and plebiscite on the recall of a President of the Slovak Republic. It examines the participation of those criminal offences in total criminal rate in the Slovak Republic in the context of the position of criminal law in the system of law of the Slovak Republic and tries to find the answer to the questions about inevitability or necessity of those provisions.

References

BURDA – ČENTÉŠ – KOLESÁR – ZÁHORA et al.: Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár- I. diel, C.H.BECK, 2010, ISBN 978-80-7400-324-0.

BURDA, E.: Kritériá uplatňovania princípu ultima ratio, IN: Trestné právo ako ultima ratio – hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty, Zborník príspevkov z 1. sekcie medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum, 2016, ISBN 978-80-7160-436-5.

MINISTERSTVO VNÚTRA SR: Crime-rate statistics of the Slovak Republic. Available at: <http://www.minv.sk>.

NOVOTNÝ ,F. et al. : Trestní zákon , trestní řád a souvisejíci předpisy (komentář, Eurounion,s.r.o. Praha, 1998, ISBN 80-85858-61-4.

NOVOTNÝ, O. - DOLENSKÝ, A. - JELÍNEK, J. - VANDUCHOVÁ, M.: Trestní právo hmotné, Codex, Praha 1995, pp. 14-21.

SAMAŠ, O. - STIFFEL, H. - TOMAN, P.: Trestný zákon. Stručný komentár. IURA EDITION, 2006, ISBN 80-8078-078-1.

ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní zákonník I., C.H.BECK, Praha 1. vydání 2009, ISBN 978-80-7400-109-3.

ŠAMKO, P.: Nad schválenou novelou Trestného zákona, Available at: <http://pravnelisty.sk/clanky/a30-nad-schvalenou-novelou-trestneho-zakona>.

TURAYOVÁ, Y.: Teoreticky o ultima ratio (ultima ratio –princíp alebo zásada). In: Trestné právo ako ultima ratio – hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty, Zborník príspevkov, UK v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava 2016, ISBN 978-80-7160-436-5.

Legal Regulations:

Act No. 300/2005 Coll. Criminal Code as amended

Act No. 180/2014 Coll. on Conditions of the Exercise of Voting Rights and on amendments to certain laws as amended

Act No. 181/2014 Coll. on Electoral Campaing and on amendments to Act No. 85/2005 Coll. on Political Parties and Political Movements as amended

Act No. 40/2009 Coll. Penal Code as amended

BGBI.Nr.60/1974 Strafgesetzbuch as amended (amendment BGBI, I Nr.154/2015)

Act C/2012 the Criminal Code (2012 évi C. torvény a Bunteto Torvenykonyvrol) online in English: <http://www.refword.org/pdfid/4c358dd22.pdf>.

Published

2017-12-31

How to Cite

Hencovská, M. (2017). Is criminal-law protection of the preparation and holding elections necessary?. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration, 4(2). Retrieved from https://sjpppa.fsvucm.sk/index.php/journal/article/view/69