Redakčná rada

Šéfredaktor

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

Redakčná rada

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.                                                                                                                  prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, PhD.
Dr. h.c. prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.
doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD.
Radosław Kubicki, PhD.

Výkonný redaktor

PhDr. Ján Machyniak, PhD.

Technický redaktor

Mgr. Jakub Bardovič, PhD.