Informácie pre publikujúcich

Slovak Journal of Public Policy and Public Administration je recenzovaným vedeckým časopisom, ktorého cieľom je prinášať vedecké štúdie, odborné články, recenzie a informácie od autorov nielen zo Slovenska a slovenských pomerov, ale má ambíciu stať sa priestorom pre polemiku, výmenu názorov či informovanie o aktuálnych trendoch v oblasti vedeckého výskumu verejnej politiky a verejnej správy v zahraničí. Vydavateľom časopisu je Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre verejnú správu pri Slovenskej akadémií vied. Periodikum vychádza štvrťročne v printovej a elektronickej podobe, pričom dopĺňa priestor v ponuke kvalitnej odbornej literatúry vhodnej aj pre pedagogické účely.

Rozsah príspevkov (vrátane literatúry) podľa zaradenia:

Definovanie pokynov k rozsahu
Štúdie 10 – 12 strán vrátane literatúry, Times New Roman, 12, jednoduché riadkovanie*
Recenzie 2 – 3 strany, Times New Roman, 12, jednoduché riadkovanie*
Abstrakt 10 – 12 riadkov, Times New Roman, 12, jednoduché riadkovanie*
Kľúčové slová 4 – 6 slov, Times New Roman, 12, jednoduché riadkovanie
Dátumy
Dátum odovzdania rukopisov do: 15. 10. 2017
Dátum zverejnenia: 15. 12. 2017
* rozsah definovaný s ohľadom na šablónu