Informácie pre publikujúcich

Slovak Journal of Public Policy and Public Administration je recenzovaným vedeckým časopisom, ktorého cieľom je prinášať vedecké štúdie, odborné články, recenzie a informácie od autorov nielen zo Slovenska a slovenských pomerov, ale má ambíciu stať sa priestorom pre polemiku, výmenu názorov či informovanie o aktuálnych trendoch v oblasti vedeckého výskumu verejnej politiky a verejnej správy v zahraničí. Vydavateľom časopisu je Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre verejnú správu pri Slovenskej akadémií vied. Periodikum vychádza štvrťročne v printovej a elektronickej podobe, pričom dopĺňa priestor v ponuke kvalitnej odbornej literatúry vhodnej aj pre pedagogické účely.

Rozsah príspevkov (vrátane literatúry) podľa zaradenia:                                                           Vedecká štúdia: 20 strán (Times New Roman, 12, jednoduché riadkovanie)                        Odborný článok: 10 strán (Times New Roman, 12, jednoduché riadkovanie)                              Recenzia: 3 strany (Times New Roman, 12, jednoduché riadkovanie)