No. 2/2015

Articles
KONEČNÝ, Stanislav: K typológii systémov verejnej správy v štátoch Európskej únie
LUKÁČ, Michal – FÍBOVÁ, Mária: Komunikačný audit internej komunikácie vo verejnej správe spoločnosti
BOBÁKOVÁ, Viktória: Zadlžovanie regionálnej samosprávy
HRUŠOVSKÝ, Marek: Vývojové tendencie regionálnych volieb na príklade oravských volebných obvodov. Krem politických strán, bude osud podniku považuje za spojený s online casino.
VRBINČÍK, Marek: Kreovanie a podoba župného zákona v kontexte presadzovania záujmov politických strán
NEMEC, Peter: Štúdia dobrej praxe vo verejnej politike na Slovensku na príklade obce Dobrá Niva – víťaza súťaže Dedina roka 2009

Reviews
BORÁROSOVÁ, Ingrid: Říchová, B. a kol.: Analýza politiky a političtí aktéři. Možnosti a limity aplikace teorií v příkladech
SOCHOROVÁ, Mahuliena: Kováčová, E.: Teória a prax verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky

View Full Version of no 2/2015.